Mand som er klar til at skrive under

Salgsbetingelser

EFApaint A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ORDREOPTAGELSE

1. Tilbud bliver først bindende ved leverandørens ordrebekræftelse. Dog bliver tilbud bindende ved ordres afgivelse til leverandørens repræsentant eller agent, med mindre leverandøren uopholdeligt efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at denne ikke kan accepteres.

2. Prisen er den på ordrebekræftelsens dato gældende. Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import/eksportafgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold uden for leverandørens kontrol, er leverandøren berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Såfremt leverandøren ønsker at forhøje prisen i henhold til foregående stykke, skal dette meddeles køber inden varens afsendelse.

LEVERING

3. Levering sker ab fabrik eller lager, medmindre andet er aftalt. Leverandøren drager omsorg for afsendelse og vælger forsendelsesmåden. Forsendelsen foregår for køberens regning og risiko. Er der aftalt franco levering, er forsendelsesomkostninger indbefattet i prisen, og forsendelsen foregår for leverandørens risiko.

4. Varen forsendes i leverandørens standardemballage og forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, som af leverandøren anses for nødvendig og tilstrækkelig til forsendelsen. Emballage er indbefattet i prisen, medmindre andet er aftalt. Emballage, der er mærket returemballage, tages kun tilbage, når den tilbagesendes franco i tom tilstand og modtages i ubeskadiget stand.

5. Køber er kun berettiget til at annullere ordren på grund af forsinkelse, såfremt leveringen forsinkes mere end 30 dage. Forsinkelsen berettiger kun køber til erstatning, såfremt han dokumenterer, at forsinkelsen skyldes en grov fejl hos leverandøren. Leverandøren er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder køber påførte dagbøder.

6. Varen leveres i leverandørens standardkvalitet, medmindre andet aftales. Såfremt varen er fremstillet i henhold til køberens særlige krav, er leverandøren berettiget til at levere indtil 10% mindre og indtil 10% mere end den aftalte mængde.

BETALING

7. Køber skal uden yderligere påkrav betale fakturabeløbet i henhold til de på faktura anførte eller på anden måde aftalte betalingsbetingelser. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, beregner leverandøren morarente pr. påbegyndt måned fra det tidspunkt, fakturabeløbet er forfalden til betaling. Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.

MANGLER OG REKLAMATIONER

8. Såfremt den leverede vare ikke svarer til de af leverandøren opgivne specifikationer eller de af køberen stillede særlige krav, eller ikke er af sædvanlig kvalitet, skal leverandøren være forpligtet til, hvad enten dette skyldes en påviselig fejl fra leverandørens side eller ikke, at levere en ny, fejlfri vare i stedet. Sådan erstatningsleverance sker uden udgift for køberen, når denne tilbagesender den mangelfulde vare. Såfremt den leverede vare er helt eller delvis forbrugt, kan leverandøren dog vælge i stedet for at levere ny vare at tilbagebetale fakturaprisen for den mangelfulde vare. Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Det påhviler køberen uopholdeligt og senest 8 dage efter modtagelsen at meddele leverandøren sådanne fejl og mangler ved det leverede, som køber har eller burde have konstateret. Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen. Ved senere reklamation har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse. For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen dog med den byggeleveranceklausul, som boligministeriets byggestyrelse har formuleret i sit cirkulære af 25. juni 1986. Returnering af fejlbehæftede varer kan kun ske efter samråd med leverandøren. Returneringen sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Køberen skal nøje følge den af leverandøren givne brugsanvisning for varens anvendelse og dens opbevaring. Leverandørens informationer er baseret på laboratorieforsøg og/eller anvendelsestekniske forsøg og er en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for leverandørens kontrol, påtager leverandøren sig ikke ansvaret for de opnåede resultater. Det påhviler produktets bruger at sørge for, at der udfærdiges nødvendige opstrøgsprøver på hans træværk samt at kontrollere, at såvel træværk som evt. underlag er af en for det valgte produkt hensigtsmæssigt beskaffenhed. Leverandøren påtager sig intet ansvar for fejlbehandlede træflader hvor nødvendige produktopstrøg ikke er udført eller hvor kontrol af træværk eller underlag ikke er foretaget.

PRODUKTANSVAR (ansvar for leverancens skadeforvoldelse)

9. Leverandørens ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede. Leverandøren er således uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder den benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er leverandøren uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring Leverandøren er kun ansvarlig for skade forvoldt af fejl eller mangler ved det leverede, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af leverandøren. Medmindre andet er aftalt, er ansvaret for tingskade begrænset til 1.000.000 kr. Sælgeren kan på ingen måde ifalde erstatningsansvar for driftstab, tidstab, produktionstab eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod ent af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

ØVRIGT

10. Billeder anvendt på www.esbjergpaints.dk eller faxelud.dk er kun vejledende. Der tages forbehold for trykfejl. Enhver tvist i henhold til nærværende aftale afgøres ved en dansk domstol efter dansk ret.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR VORES PRIVATE WEBKUNDER

11. Vi trækker først pengene når varerne fysisk er afsendt fra vores lager for private webkunder.

12. Vi yder 14 dages returret på vores standardprodukter til vores private webkunder. Specialfremstillet varer tages dog ikke retur.

13. Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Som udgangspunkt kan du som kunde klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning at disse mangler, ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Denne reklamationsret gælder heller ikke, hvis varens holdbarhed er kortere end 24 måneder. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for den arbejdstid der har været brugt ved brug af produkterne. Vi refunderer fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget. Som udgangspunkt ombyttes varen, hvis muligt. 

 

Trustpilot